تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1373 
فقه و مبانی حقوق 
دانشگاه فردوسی مشهد 
0.00 
فوق لیسانس 
1379 
زبان و ادبیات عرب 
دانشگاه فردوسی مشهد 
0.00 
دکترا 
1389 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
0.00 
سطح 4 
 
 
 
0.00