نو اندیشی در نگره قرآنی سید جمال
32 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز 1384 - شماره 17 »(34 صفحه - از 213 تا 246)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متفکّر بزرگ و اندیشمند مسلمان، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، از مصلحانی است که بنیان اندیشة اصلاح‌گری خویش را بر آموزه‌های قرآن و سنّت نهاده و شاگردان و مفسّران بزرگی همچون عبده، رشید رضا و دیگران را در مکتب خود پرورانده است، ولی از وی، هیچ اثری در زمینة تفسیر به معنای خاص بر جای نمانده است تا پژوهشیان عرصة علوم قرآنی و تفسیر، روش و رویکرد تفسیری او را دریابند و بیاموزند. از این رو، مقالة حاضر که با بررسی آثار، اندیشه و تأثیر وی بر پیروانش، کوشیده است اصول، مبانی و رویکرد تفسیری سیدجمال را ترسیم کند، کاری در خور توجّه است که تا حال، ظاهراً در این زمینه کاری انجام نشده است.از وفات سیدجمال، بیش از صد سال می‌گذرد. وی مصلحی متعلّق به نیمة دوم قرن 19 میلادی است (1838ـ1897 م.). از آنجا که فرزند زمان خویشتن است، به دردها و مشکلات گریبانگیر مسلمانان در زمان خودش توجّه کرد و اصلاحات در اندیشه‌اش، به مسائل و ناهنجاریهای آن زمان و رویارویی با آنها ناظر است؛ این نکته‌ای است شایستة توجّه برای اینکه مفهوم واژة «اصلاحات»، «اصلاح‌گری» و امثال آن در این مقاله، با عنایت به شرایط و ساحت فکری سیدجمال در نظر گرفته شود تا با مفهوم واژة «اصلاحات» که امروزه در عرصة سیاست جامعة ما رواج یافته است، خلط نشود و سبب سوء برداشت نگردد. نویسندگان عرب همواره به هنگام یادکرد از این متفکّر مسلمان ایرانی، از وی به «جمال‌الدین الافغانی» یاد می‌کنند و از طرفی، خوانندگان و مخاطبان ترجمه، فارسی‌زبان‌اند و چنین اسمی برای آنان ناشناخته است؛ بنابراین، هر جا نامی از وی برده شده، با تعبیر «سیدجمال» ترجمه شد تا هم اصطلاحی قریب به ذهن مخاطبان فارسی‌زبان و هم به گونه‌ای امانت در ترجمه رعایت شده و مراعات نویسندة عرب‌زبانِ اصل مقاله نیز شده باشد. ...
آدرس اینترنتی