سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله اندیشه حوزه 
عضو هیئت تحریریه 
1381/01/01 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدیر گروه زبان و ادبیات عرب 
1369/03/01 
1373/03/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
معاون آموزش 
1378/01/01 
1383/01/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مشاور ریاست 
 
ادامه دارد 
مشاوره 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب (صرف، نحو، بلاغت) 
تدریس 
دانشگاه فردوسی مشهد 
مدرس 
 
 
اصول فقه (اصول فقه مرحوم مظفر) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی ،تاریخ تفسیر، تفسیر 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
فقه (شرح لمعه)